سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمصطفی رضوی – دانشیار دانشکده کارآفرینی
ابراهیم علی آبادی – کارشناس ارشد
جهانگیر یدالهی فارسی – دانشیار

چکیده:

تعیین اینکه چه عواملی پیش نیاز برکارافرینی دانشگاه یتاثیر گذار است سبب شده تا متغیرهای مورد تحقیق متفاوت درنظر گرفته شوند دراین میان یکی از مهمترین عوامل موثر برکارافرینی دانشگاهی ارتباط میان دانشگاه و صنعت می باشد کهدرمدلهای ارایه شده توسط برخی ازمحققین به آن اشاره شده است از این رو این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که شرایط صنعت چه تاثیریبرکارافرینی دانشگاه یدارد ؟ این پژوهش کاربردی بوده و روش تحقیق آن از نوع همبستگی است نقش متغیرهای بررسی شده دربین ۹۶ نفر از مدرسن مراکز آموزش علمی و کاربردی استان تهران با روش پیمایشی آزمون شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.