سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد اردلان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی دانشگاه هرمزگان
عادل عساکره – دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود دهقانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر پارامترهای شدت و فاصله سربار استاتیکی کنار گود بر نیروی کششی ایجاد شده میخ ها و تغییر مکان افقی جداره گوددر یک گود میخ کوبی در هنگام وقوع زلزله پرداخته می شود . تحلیل های صورت گرفته به روش اجزاء محدود ، توسط نرم افزار Plaxis بهصورت دو بعدی می باشد . در این تحقیق مشاهده شد که در هنگام وقوع زلزله هرچه سربار از لبه گود دورتر می شود، اختلاف بین مقدار ماکزیمم تغییر مکان افقی و مقدار آن در قسمت پای دیوار کاهش یافته و منحنی شکل یکنواخت تری بخود می گیرد . با نزدیک شدن سربار به لبه گود نیروی کششی بوجود آمده در میخ افزایش می یابد که در کلیه حالت ها بیشترین نیروی بوجود آمده در میخ های نیمه پایینی گود بخصوص وسط دیواره مشاهده شده است . در بررسی تاثیر شدت سربار کناره گود مشاهده شد که اگر مقدار سربار کم باشد، رابطه فشار جانبی نسبت به شدت سربار تقریبا خطی بوده و تغییرات شدت سربار تاثیر زیادی روی شکل توزیع فشار جانبی و محل اثر آن نخواهد داشت ولی در صورتیکه مقدار سربار زیاد شود، احتمال اینکه رابطه رانش با مقدار سربار به صورت غیر خطی باشد وجود دارد