سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رباب الفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
ابوالفضل رنجبر – استادیار دانشگاه شهرکرد
عادل پیرایش – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
حسین فتحی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات شدت و زمان هرس تابستانه روی هلوی رقم آلبرتا آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب بلوکهایکامل تصادفی با ۹ تیمار و سه تکرار درمشکین شهر درسال ۸۹ انجام گرفت زمان هرس درسه سطح t1 10 خرداد ماه t2 10 تیرماه و t3 10 مردادماه و شدت هرس نیز در سه سطح s1 شاهد بدون هرس s2 حذف ۲۵% شاخه های سال جاری و S3 حذف ۵۰% شاخه های سال جاری درزمان رسیدن میوه ها صفاتی نظیر وزن میوه ها حجم میوه ها مواد جامد محلول اسیدیته قابل تیتراسیون عملکرد و تراکم گل هرتیمار مورد اندازه گیری قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد که تاثیر شدت و زمان هرس تابستانه و اثرات متقابل آنها روی تمامی صفات اندازه گیری شده درسطح یک درصد معنی دار است مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار t2s2 حذف ۲۵% شاخه سالجاری ۱۰ تیرماه بزرگترین سنگین ترین میوه بیشترین مواد جامد محلول عملکرد تراکم گل و کمترین اسیدیته را داشته و تیمارهای۱ t3s ی ۱ t2s1 ، t1s شاهد بدون هرس کوچکترین سبک ترین میوه و کمترین مواد جامد محلول و عملکرد را دارا بوده و بیشترین اسیدیته را داشتند.