سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعبدالرحیم آتشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مشایخی – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر روش اجزای محدود توسعه یافته X-FEMبه عنوان ابزاری کارآ برای تحلیل مسائل مکانیک شکست به کار گرفته شدهاست. در مقایسه با روش اجزای محدود کلاسیک X-FEM مزایای قابل ملاحظهای در مدلکردن مسائل مکانیک شکست به ویژه مسئله رشد ترک ارائه میدهد. در روش اجزای محدود کلاسیک، برای مدلکردن ترک لازم است مسیر ترک همواره بر اضلاع اجزای المان منطبق باشد در صورتی که درX-FEM ارضای این شرطالزامی نیست. روشX-FEMبر پایه افزودن درجات آزادی اضافی به گرههای اجزایی که منحنی (یا صفحه) ترک را دربرمیگیرند، استوار است؛ بدین ترتیب ناپیوستگی مربوط به ترک بدون گسسته سازی یا شبکهبندی مجدد مدلسازی میشود؛ از این رو تنها یک شبکه اولیه برای تحلیل ترک کافی خواهد بود و لازم به تغییر آن در هنگامتحلیل نیست[ ۱]. با این وجود، در روشX-FEMنتایج تحلیل بود. در این تحقیق تاثیر اندازه شبکه در تیر یکسرگیردار مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا، مفاهیم اساسی روش اجزا محدود توسعه یافته به صورت اجمالی معرفی شده و با استفاده از این روش رشد ترک دریک تیر یکسرگیردار با استفاده از یک برنامه که بر مبنایX-FEM تهیه شده مورد تحلیل قرار میگیرد