سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نورمحمد یعقوبی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسلم مبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناطق پیرویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شایستگیهای منابع انسانی بر عملکرد شغلی مدیران گمرک زاهدان است. پژوهشگر در پی پاسخ به سؤال ذیل است : آیا شایستگیهای مدیران و منابع انسانی بر عملکرد شغلی تاثیر میگذارد؟ جامعه آماری، کلیه کارکنان گمرک زاهداناست که تعداد آنها ۱۷۱ نفر میباشد. روش نمونه گیری ،به صورت نمونه گیری تصادفی با تعداد نمونه ۷۱ نفر میباشند روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی است. در این راستا ،با روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی مدل های ارائه شده در این زمینه ، به طور عمی مبانى نظرى و پیشینه پژوهش بررسى گردیده و با مدیران گمرک به صورت تصادفی مصاحبه انجام شد پرسشنا مه هایی نیز تدوین و بین کارکنان توزیع شد . ودر نهایت با توجه به نتایج حاصل مهمترین مولفه ها و زیر مولفه ها ی مربوطبه شایستگیهای منابع انسا نی موثر بر عملکرد شغلی بیان شده و راهکارهایی نیز ارائه شد .یافته های تحقیق نشان می دهد، شایستگیهای مدیران در دو بعد فردی شامل دانش و معلومات حرفه ای، مهارتها، ویژگیهای شخصیتی و نگرش و بینش و بعداجتماعیکه شامل اعتبار حرفه ای و اعتبار عمومی میباشد . درتحقیق حاضر . نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان میدهد که بین شایستگی فردی و اجتماعی منابع انسانی و عملکرد شغلی همبستگی وجود دارد و همچنین بین تمام متغیرهای ابعاد شایستگیهای منابع انسانی بعد فردی و بعد اجتماعی و عملکردشغلی آنان همبستگی معناداری وجود دارد