سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت آبادی –
علی میرچولی –
مجتبی امانی بنی –

چکیده:

امروزه برای دستیابی به سازمان های اثربخش توجه به فاکتورهای کیفیت کاری ازاهمیت به سزایی برخوردار است که از آن جمله میتوان به شادی کارکنان درمحیط کار اشاره کرد شادی موهبتی بزرگ است که باید آن را جستجو کرد یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد و درمحیط کاری از آن استفاده کرد تا باعث رضایت شغلی عملکرد بالا و اثربخشی سازمان شود پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شادی کارکنان برکارایی شرکت انجام شده است بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان ازروایی و پایایی ابزار اندازه گیری درمیان کارکنان شرکت زمزم اصفهان توزیع شد روش تحقیق حاضر پیمایشی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار Spss16,AMOS18 استفاده شده است نتایج حاصل ازمدل تحقیق نشان دادکه شادی کارکنان برکارایی شرکت تاثیر دارد و فرضیه پژوهش تایید شد