سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهرا خاوری – مدرس دانشگاه پیام نور مشهد
راضیه خاوری – کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

چکیده:

درسالهای اخیر از سرمایه اجتماعی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود اهمیت سرمایه اجتماعی درتوسعه اقتصادی دریک جامعه تا حدی است که می توان آن را در شکوفایی اقتصادتمام جوامع توسعه یافته بطور آشکاری مشاهده کرد بانک جهانی سرمایه اجتماعی را به عنوان ثروت نامرئی یک کشور درنظر می گیرد و آن را در بر گیرنده نهادها و روابط و هنجارهایی می داند کهتعاملات اجتماعی را شکل میدهند دراین مقاله با استفاده ازنظریات فوکویاما، بوردیو، پاتنام و آدام اسمیت و برخی دیگر از تئوریسین های این دوحوزه سرمایه اجتماعی و اقتصاد به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی براقتصادمحله می پردازیم داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و بروش نمونه گیری تصادفی به دست آمده است جامعه آماری ساکنان محله طلاب مشهدکه سابقه سکونت بالای یکسال دارند می باشند ۳۰۰ نفر نیز جمعیت نمونه مارا تشکیل میدهند نتایج نشانمیدهد سه متغیر شبکه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی از سطح معناداری زیر۰/۰۵ برخوردار بوده اند یافته ها نشان میدهد که هرچه شاخصهای سرمایه اجتماعی ارتقایابد وضعیت اقتصاد اشتراکی بین ساکنان افزایش خواهد یافت.