سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین وکیلی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سیدمحمدعلی زمردیان – عضوهیئت علمی دانشگاه شیراز
امیر وکیلی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
میثم معمار – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

تخریب پوشش های بتنی کانالهای ابیاری که معمولا بصورتترک بالا امدگی و ایجاد درز و شکاف بروز مینماید هر ساله باعث هدررفتن مقادیر زیادی از منابع آبی کشور بهصورت نشت و خسارات مالی می گردد یکی ازمسائلی که همواره در انتخاب مسیر کانالهای ابیاری و منابع قرضه خاک ریزدانه بایدموردتوجه قرارگیرد و جود پتانسیل واگرایی درخاک است نقطه اغازین ایجاد فرسایش ناشی ازواگرایی نشت آب ازترکهای موجود در کف یا بدنهکانالها می باشد با توجه به اینکه در بسیاری از موارد تغییر مسیر کانالهای ابیاری امکان پذیر و اقتصادی نمی باشد پس به منظور غلبه بر مشکل واگرایی می توان از ترمیم شیمیایی استفاده نمود هدف ازاین مقاله ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور ساخت یا ترمیم کانالهای ساخته شده بر خاکهای واگرا می باشد لذا پتانسیل واگرایی با در نظ رگرفتن دو متغیر زمان عمل اوری و درصد وزنی سیمان کنترل گردیده است.