سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حمزه – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس جعفری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و مشاور مر
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (یکی از واحدهای هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی)، بعد از۲ متری نصب گردیدند. اما / مطالعات اولیه طراحی، فاصله زهکشها حدود ۷۰ متر برآورد گردید و زهکشها در عمق متوسط ۱ بعد از ۲ سال که از احداث زهکشها در مزارع این واحد گذشت، مشاهده گردید که متوسط عملکرد محصول، در حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی این واحد، کمتر از متوسط عملکرد دیگر مزارع نیشکر میباشد. لذا جهت رفع این مشکل اجرای زهکشهای مطبق پیشنهاد گردید. جهت بررسیهای تکمیلی یکی از مزارع این واحد که در آن زهکشهای مطبق با فاصله ۳۵ متر نصب شدهاند، انتخاب گردید. سپس دبی آب ورودی و خروجی از مزرعه و ورود و خروج املاح از مزرعه، به صورت روزانه و طی ۳ نوبت آبیاری اندازهگیری شد. در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها و مقایسه مقادیر بدست آمده با استفاده از معادلات و شاخص- های موجود صورت گرفت. نتایج حاصل از شاخصهای موجود نشان میدهند سیستم زهکش پلکانی در کنترل سطح ایستابی و شوری به خوبی عمل نموده، و مشکل ماندآبی و شوری مزرعه به طور کامل از بین رفته است. همچنین با توجه به اینکه دبی خروجی در این حالت کمتر میشود مسئله مربوط به دفع زه آبهای شور و نا مناسب به محیط زیست نیز کاهش می یابد.