سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نسترن حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زینب شیخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سیامک نرگسی – دانشگاه آزاد اسلامی ایوانغرب

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می تازد و جوامع راد چار تغییرات زیادی کرده است مشاغل مهارتها فرهنگ هاهمه و همه تحت تاثیر فناوری قرارگرفته اند تعالی سازمانی ازجمله مفاهیمی بوده است که همواره سیستم های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و رشد و ارتقای سطح یک سازمان درتمامی ابعاد مختلف آن را نشان میدهد از این رو دامنه گسترده ای را دربرگرفته و این خود موضوع را پیچیده تر می کند درسالهای اخیر مدلهایی تحت عنوان مدل تعالی کسب و کارمطرح گشته است که با توسعه آن مدلهایی که دربرگیرنده تمامی انواع سازمان ها مشتمل برسازمان های تجاری و انتفاعی و سازمانهای غیرانتفاعی است ایجاد هدف این مقاله بررسی تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بربهبود تعالی سازمان است پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد هاست ابزار گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد ساخته شوده که بعدازبراورد اعتبار و پایایی دربین پاسخگویان توزیع گردید.