سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کاوه – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاور
رضا امیری چایجان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
جعفر امیری پریان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
ابراهیم احمدی – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر شرایط مختلف بر روی زمان خشک شدن، ضریب پخش رطوبت موثر و انرژی فعال سازی مورد نیاز برای خشک کردن میوه بنه با استفاده از یک خشک کن بستر سیال ازمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در تابستان ۱۳۹۰ در آزمایشگاه گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفتند. ازمایشها در سه سطح سرعت ۲/۰۸ و ۳/۳۵ و ۴/۴۳m/s و سه سطح دمایی ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد انجام شد. به منظور پیش بینی رطوبت در طی فرآیند خشک کردن از پنج مدل ریاضی استفاده شد. مدلهای مذکور به داده های زمان و نسبت های رطوبت به دست آمده طی آزمایشها برازش شد. برای تعیین بهترین مدل از سه معیار ضریب تعیین (R2)، مربع کای (x2) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل Logestic با میانگین R2=0/9995 و x2=0/00148 و RMSE=0/03034 دارای بهترین عملکرد د رپیش بینی رطوبت میوه بنه است. ضریب پخش رطوبت موثر بنه در حین انجام آزمایش بین ۱۰(۱۰-) × ۱/۱۸۸۴۲ تا ۱/۲۶×۱۰(۹-) حاصل شد. همچنین انرژی فعال سازی ۵۰/۲۲۶ تا kJ/mol 50/737 به دست آمد.