سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
زهرا تشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

تامین امنیت غذایی ازطریق افزیاش تولید و دسترسی همگان جهتتهیه مواد غذایی برای جمعیت درحال رشد از مهمترین هدفهای برنامه ای کشور است درتحقیق حاضر به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بربازار گوشت قرمز ایران درطول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور ۸۶-۱۳۶۸ اقدام گردیده است نتایج حاکی ازآن استکه طی دوره مورد بررسی همواره سطح قیمت گوشت قرمز نسبت به تغییرات حجم نقدینگی به عنوان متغیر سیاست پولی واکنش مثبت نشان داده ولی به دلیل عدم تناسب رشد قیمت عوامل و نهادهای تولید ازیکسو وچسبندگی سطح دستمزدها و نرخ بالای بیکاری ازسوی دیگر منجر به متضرر شدن تولید کننده و مصرف کننده دربازار گوشت قرمز گردیده است لذا به منظور حمایت همزمان ازمصرف کننده تولید کننده درراستای ایجاد امنیت غذایی و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید گوشت قرمز ضروریست موازی سیاست های پولیدرخصوص تقویت و بهود زمینههای فنی و دانشی صنعت دامداری و عدم دخات مستقیم درسیستم قیمت گذاری گام برداشت.