سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن غلامی – دانشجویان کارشناسی ارشد
عبدالحمید بقراطی –

چکیده:

سیاست های سرمایه گذاری نبایدبه گونه ای باشند که یک شبکه را با کمترین بودجه احداث کرد بلکه درعین حال باید به ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه هم توجه داشت زیرا هزینه های مربوط بهکاهش ظرفیت ناشی از وقوع تصادفات و رخدادهای طبیعی نظیر سیل زلزله بهمن و … می تواند قابل توجه باشد موضوع موردبحث دراین تحقیق این استکه چگونه سیاست های مالی براصلاح ساختار سلسله مراتبی راه ها تاثیر می گذارند و نتایج آن چه اثری برپایداری یک شبکه درمقابل سوانح طبیعی و تصادفات و ترافیک های سنگین ناشی از آن دارد برای پیش بینی پایداری از یک مدل رشد میکروسکوپیک شبکه استفاده شده است سیاست های مالی موجود درد و مورد فرض شده اول سرمایه گذاری برمبنای سود هزینه و دوم سرمایه گذاری برمبنای حذف گلوگاه ها به وسیله شبیه سازی مونت کارلو پایداری شبکه را درحالتی که درصدی از مسیرهای خود را از دست داده است کنترل کردیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که وجود بیش از حد مسیرهای سلسله مراتبی برای ایمنی و قابلیت اطمینان شبکه مضر است.