سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهه شعبان جولا – دانشجوی کارشناسی اردش برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

مسکن به عنوان نیاز اساسی خانوار همواره نقش مهمی در برنامه ریزی ها داشته و هنگامی که بحث مسکن کم درآمدها مطرح می شود اهمیت دوچندان می یابد. چرا که بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن همین گروه بوده و درعین حال توانایی خرید پایینی دارند لذا نیازمند برنامهریزی حساب شده و دقیق تری می باشد مسکن مهر از جمله سیاست هایی است که به دنبال مسکن اجاره ای انبوه سازی و کوچک سازی مسکن زمین استیجاری ونهایتا زمین های ۹۹ ساله مطرح شد این طرح که نخستین بار در قانون بودجه سنواتی سال ۸۶ جنبه رسمی به خود گرفت تاکنون از ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرارگرفته است زیرا در سطح وسیعی اجرا شده یک میلیون و پانصدهزار واحد مسکونی و پیامدهای مثبت یا منفی آن قطعا گسترده خواهدبود از جمله انتقاداتی که به این طرح وارد است توسعه شهربراساس موقعیت اراضی تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن و بدون توجه به سایر عوامل تاثیر گذار م باشد درپژوه شحاضر سعی در بررسی تاثیراتی است که پروژه های مسکن مهر برتوسعه شهرها گذاشته و باعث پایداری یا ناپایداری انها می شود. این پژوهش بهد و صورت اسنادی جستجو بین مصوبات و اهداف قانونی عنوان شده برای طرح مسکن مهر و میدانی مشاهده و برداشت وضعیت طرح های اجرا شده و زمینهای تملک شده و برمبنای روش تحقیق case studyیا نمونه ای خواهد بود همچنین درعمل ۴۰ درصد پروژه ها در استان قزوین دربهترین وضعیت اجرا شده ۴۰ درصد دروضعیت متوسط و ۲۰ درصد در شرایط نامطلوب به اجرا درآمده اند نهایتا نقاط ضعف و قوت هر پروژه ببان شده است.