سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا حمیدیان – کارشناس ارشد حسابداری ،مدیر مالی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا
داود خان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
محمد نیکو نسبتی – کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه رجاء،قزوین،ایران
حامد خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،ایرا

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاخیر ساختارسرمایه برسودآوری شرکت های عضو گروه مپنا است درراستای این هدف کلیه شرکت هایی که صورت هایمالی و اطلاعات مورد نیاز را درسالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۶ ارایه داده بودند مورد بررسی قرارگرفتند درمجموع ۱۴ شرکت شدند سپس اطلاعات مربوط به نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها و مجموع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و سودآوری طی دوره ۳ ساله پژوهش مورد آزمون قرارگرفت به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفادها ز آماره t صورت گرفت نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین ساختارسرمایه و سودآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.