سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمدرضا لک –

چکیده:

به منظور بررسی نحوه اختلاط دو علف کش تریفلورالین و اتال فلورالین بوسیله دیسک کولتیوتور و روتیواتور آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۳ تکرار درایستگاه تحقیقات لوبیای خمین انجام شد تیمارهای آزمایش شامل کاربرد پیش کاشت تریفلورالین به مقدار ۲ لیتر درهکتار و اتال فلورالین به مقدار ۴ لیتر درهکتار و استفاده از دیسک کولتیوارتور و روتیواتور جهت اختلاط با خاک و تیمارشاهد بدون مصرف علف کش و بدون وجین بود نتایج دوساله آزمایش نشان داد اثرتیمارها برروی عملکرد محصول و جمعیت علفهای هرز درسطح آماری ۵ درصد معنی دار می باشد بهترین تیمار از نظر افزایش عملکرد وکاهش جمعیت علفهای هرز استفاده از علف کش اتال فلورالین و اختلاط با استفاده از روتاری می باشد صرفنظر از نوع علف کش مناسب ترین ادوات به ترتیب استفاده از روتاری و دیسک می باشد