سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پورعسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجا
حمیدرضا صراف معیری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
اورنگ کاوسی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

کنه L. Carpoglyphus lactis جانوری است چندخوار و همه جازی که به عنوان آفت محصولات انباری به خصوص خشکبار شناخته شده است. در این مطالعه تاثیر سه دمای ۲۰، ۲۵ و۳۰ درجه سانتیگراد روی زمان نشو و نما، درصد مرگ و میر مراحل مختلف نابالغ و نسبت جنسی ثانویه کنه C. lactis در رطوبت نسبی۷۰% و شرایط تاریکی در اتاقک های رشد آزمایشگاه اکولوژی و کنترل بیولوژیک پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان بررسی شد. نتایج نشان می دهد طول زمان نشو و نمای کل مراحل نابالغ این کنه به طور معنی داری تحت تاثیر دما می باشد. به طوریکه بیشترین زمان نشو ونما مربوط به دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و کمترین آنها در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد به ترتیب ۳۸/۸ و ۵۶/۴ روز بوده است. زمان نمو مراحل لاروی و پروتونمف در سه دما باهم اختلاف معنی داری داشتند در حالیکه برای مرحله تخم و دئوتونمف بین دمای ۲۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نسبت جنسی ثانویه در دماهای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه به ترتیب ۴۶۶/۰، ۶۲۶/۰و ۵۶/۰ و درصد مرگ و میر مراحل نابالغ نیز به ترتیب ۱۲، ۱۴ و ۱۴ بدست آمد که با هم اختلاف معنی دار نداشتند. با توجه به اینکه پتانسیل بسیار خوب این کنه انباری برای تولید عوامل کنترل کننده بیولوژیک کنه خوار نشان داده شده است نتایج این پزوهش کمک خواهد کرد تا با شناخت بهتر از اثرات شرایط محیطی روی خصوصیات زیستی کنه C. lactis برای پرورش انبوه آن اقدام نماییم.