سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر جدیدی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نورواحد انار
محمد ناجی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور واحد انار
علی جدیدی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کاربرد ادراک شده برسودمندی دریافتی اینترنت دربین مدیران مدارس شهرستان انارانجام شدهاس ت روش مناسب پژوهش دراین مطالعه روش همبستگی بود داده های موردنیاز از ۱۴۹ نفر نمونه که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه TAM به منظور اندازه گیری سازه های مدل از گویه های بکاربرده شده درمطالعات کلاپینگ ومکینی ۲۰۰۴ و گاردنرو آموروس ۲۰۰۴ استفاده شد نتایج نشان داد که اثرسهولت کاربرد ادراک شده اینترنت برسودمندی دریافتی اینترنت نگرش نسبت به کاربرد اینترنت اینترنت اثرسودمندی ادراک شده اینترنت برنگرش نسبت به کاربرد اینترنت و نیت رفتاری کاربرداینترنت اثر نگرش نسبت به کاربرد اینترنت برنیت رفتاری کرابرد اینترنت و اثرنیت رفتاری کاربرد اینترنت برکاربرد واقعی اینترنت مثبت و معنادار میب اشد بنابراین هرچه یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات از نظر مدیران مدارس یادگیری ان آسانتر و برای بهبود عملکرد کاریشان مفید تر باشد کاربرد آن افزایش می یابد اما درصورت پیچیده ادراک شدن فناوری اینترنت ادراک سهولت کاربرد فناوری اینترنت کاهش می یابد و همچنین درسودمندی دریافتی نیز بهبود و پیشرفتی درعملکرد خود نمی بینند