سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عمران محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم صنیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ارش امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اصغر فرج الهی – دانشجوی کارشناسی اشد بیابان زدایی

چکیده:

توسعه رویکرد مدیریت یکپارچه که بتواند اثر تغییرات کاربردی اراضی و الگوهای مدیریت اراضی بر فرایند هیدرولوژیکی در سطح آبخیز را پیش بینی و ارزیابی کند جهت مدیریت منابع آب یک ضرورت است هدف از این مطالعه بررسی پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز به سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی حوضه ابخیز قورچای رامیان می باشد جهت رسیدن به این هدف ابتدا فعالیت های مدیریتی ممکن تعیین و سپس ۱۶ سناریو مختلف مدیریتی تعیین گردید و درنهایت با کمک نرم افزار ArcGIS و با استفاده از روش شماره منحنی واکنش هیدرولوژیکی آبخیز نسبت به سناریوهای مدیریتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که سناریو ۱۶ یعنی ترکیبی از ۴ فعالیت مدیریتی بیشترین تاثیر را برروی کاهش حجم سیل در حوضه آبخیز آق سو داشته است.