سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم امیری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله تاثیر سقف یک مخزن استوانهای در شکل مودها و فرکانسهای ارتعاشی مودهای محوری، محیطی و قائم آن مورد بررسی قرار گرفتهاست. مخزن در نظر گرفته شده ۱ مخزن فلزی روزمینی لاغر است که دارای ارتفاع و قطر برابر ۱۲/۱۹متر میباشد. مدل عددی این مخزن با درنظر گرفتن اندرکنش سیال-سازه در محیط نرم افزار اجزاء محدودANSYS تهیه شده است. برای بررسی تاثیر سقف، مدل مخزن در ۲ حالت دارای سقف و بدون سقف (روباز) ساخته شده است. با توجه به نتایج تحقیق، مشاهده شد که تاثیر سقف در فرکانس ارتعاش مودهای محوری و قائم مخزن قابل صرفنظر می باشد در حالیکه تاثیر آن در فرکانس ارتعاش مودهای مودهای محیطی قابل توجه است. دیگر نتیجه بدست آمده این است که سقف مخزن دارای تاثیر زیادی در شکل مودهای ارتعاشی محیطی آن است.