سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی رضایی – دانشیاردانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
حامد سمندری – دانشجوی کارشناسی ارشد،
وحید عرب ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تاثیرات ضربه فرود و ناهمواریهای باند فرود بر رفتار دینامیکی هواپیما همواره مورد توجه بوده است. پیچیدگیهای موجود در مسئله سبب شده است که در تحقیقات انجام شده تاکنون از مدلهای خطی برای شبیهسازی پدیده فرود استفاده شود. همچنین در تحقیقاتی که مدلهای غیرخطی مورد توجه بوده است تاثیر ضربه و ناهمواری باند هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، علاوه بر استفاده از مدلهای غیرخطی که به فیزیک مسئله نزدیکتر است تاثیر ترکیب ضربه فرود و ناهمواری باند بر دینامیک هواپیما مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان میدهد که وجود ترکیب دو پدیده اخیر سبب بروز رفتارهای خاصی در پاسخ سیستم میشود. سپس تاثیر تغییرات میرایی و سفتی جاذب ضربه بر رفتار دینامیک غیرخطی هواپیما در حین فرود بررسی شد. نتایج نشان میدهد که به ازای مقادیری از سفتی و میرایی جاذب ضربه احتمال جدایش چرخ از باند وجود دارد