سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام فرهمند فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نازنین محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش

چکیده:

زعفران با نام علمی crocus sativs L. گیاهی بی نظیر و منحصر به فرد است.از ویژگیهای بارز این گیاه ظهور گلها قبل از اندام رویشی است.با توجه به اهمیت تاثیر تغذیه بر میزان تولید محصول زعفران و از طرف دیگر توجه به کشاورزی پایدار و تولید محصول عاری از مواد شیمیایی مصنوعی ، مطالعه حاضر با هدف تعیین مناسبترین نوع و مقدار کود مورد استفاده جهت دستیابی به بیشترین میزان محصول زعفران در سال ۸۹-۹۰ در آزمایشگاه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام گردید .عامل اول شامل ۳ نوع کود(کمپوست،ورمی کمپوست و گاوی) و عمل دوم سطوح مختلف کود (صفر، ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ تن در هکتار )بود.صفات مورد بررسی شامل : تعداد گل،وزن تر و خشک گل،وزن تر و خشک کلاله،وزن تر و خشک خامه طول برگ و وزن خشک برگ بودند.نتایج تحقیق نشان داد که اثر اصلی کود بر تمامی صفات و اثر مقدار کود بجز صفت وزن تر و خشک خامه و اثر متقابل نوع و مقدار کود بجز بر صفت وزن خامه بر تمامی صفات معنی دار بود.کود گاوی در اکثر صفات ن ای تج بهتری را نشان داد و افزایش کود در تمامی صفات مورد مطالعه سبب بهبود شد.