سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمدجواد روستا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
غلامرضا معاف پوریان – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

محدودیت امکان کشت بدلیل بحرانآب موجود ضرورت استفاده ازروشهای نوین به ویژه بکارگیری سوپرجاذب ها را اجتناب ناپذیر می سازد به منظور بررسی تاثیر ماده سوپرجاذب A-200 آزمایشی بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد دراین تحقیق اثر سطوح مختلف سوپرجاذب ۰و۶۰و۹۰کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتورفرعی و سطوح مختلف دورآبیاری ۱۰و۱۳و۱۶روز بهعنوان فاکتور اصلی برروی عملکرد و اجزای عملکرد جو آبی رقم کارون درچهار تکرار مورد بررسی قرارگرفت درزمان برداشت محصول شاخصهایی مانند عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شدند داده های اندازه گیری شده درقالب طرح آزمایشی مورد بررسی با استفاده ازنرم افزار MSTAT-C تجزیه و تحلیل آماری شدند و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن درسطح ۵ درصد انجام گرفت نتایج نشان داد که تیمار ۹۰کیلوگرم سوپرجاذب A-200 همراه با دور آبیاری ۱۰ روز بهترین عملکرد دانه را داشت و کمترین عملکرد مربوط به تیمار عدم استفاده ازماده سوپرجاذب و دور آبیاری ۱۶ روز بود.