سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم موسیوند – دانشجو ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی خورگامی – دکتری تخصصی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – استاد یار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عنصر کم مصرف آهن بر عملکرد پروتئین ،عملکرد روغن و خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ های سویا ، آزمایشی در سال زراعی۸۷-۸۸ در مزرعه تحقیقات دانشگاه آزاد، واقع در منطقه کمالوند خرم آباد بصورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی( اسپلیت پلات ) انجام گرفت. فاکتورهای مورد آزمایش شامل تیمار های محلول پاشی سولفات آهن در ۳ سطح ( شاهد بدون محلول پاشی=F1 محلول پاشی F2=2/1000 محلول پاشی F3=4/1000 درمراحل گلدهی و غلاف دهی و ارقام مورداستفاده شامل V3=M7 ، V2=L17 ، V1=M9 بودند..در این آزمایش صفات عملکرد پروتئین، عملکرد روغن، عملکرد دانه، تعداد گره در ساقه اصلی،تعداد شاخه در بوته، قطر ساقه و فاصله بین گره ها مورد اندازه گیری قرار گرفت محلول پاشی کود آهن موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه(حداکثر عملکرد دانه۹۹۱/۷ کیلوگرم در هکتاراز تیمار محلول پاشی ۴/۱۰۰ عملکرد پروتئین (حداکثر عملکرد پروتین۳۰۱۸/۲ کیلوگرم در هکتار از تیمار محلول پاشی ۴/۱۰۰۰ عملکرد روغن (حداکثر عملکرد روغن ۱۶۴۵/۲ کیلوگرم در هکتار از تیمار محلول پاشی ۴/۱۰۰۰فاصله بین گره ها (حداکثر فاصله بین گره ها ۴/۶ سانتیمتر از تیمار محلول پاشی ۴/۱۰۰۰ گردید و در خصوص صفاتی مانند تعداد گره در ساقه اصلی ، قطر ساقه و تعداد شاخه در بوته افزایش معنی داری ملاحظهنگردید . در بین ژنوتیپ های بررسی شده سویا ژنوتیپM7دارای بیشترین عملکرد پروتئین ۳۰۱۸/۲ کیلوگرم در هکتار در سطح هر دو تیمار محلول پاشی ۲/۱۰۰۰ و ۴/۱۰۰۰ بدست آمد.