سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

سیب به عنوان یک محصول مهم باغبانی مناطق معتدل دارای ارزش غذایی بسیار زیادی میباشد که مصرف آن را روز به روز افزایش میدهد. عواملی مختلفی مانند رقم، منطقه رشد و تغذیه تاثیر بسیار زیادی بر میزان این ترکیبات این میوه میگذراند. با توجه به اینکه بر یکی از عناصر کم مصرف میباشد که در متابولیسم گیاهان نقش اساسی دارد به این دلیل مطالعهای در سال۸۹-۱۳۸۸ به منظور بررسی اثر عنصر بر روی میزان برخی از خصوصیات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار در باغ آستان قدس رضوی مشهد انجام شد. محلول پاشی عنصر بر به صورت اسید بوریک در چهارسطح ۰/۰ ، ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۴ درصد) روی درختان مورد نظر در پنج مرحله و به فاصله یک ماه از یکدیگر صورت گرفت. اجرای طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. براساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری در میزان برخی از خصوصیات بیوشیمایی میوه تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده مشاهده شد P<0/01طبق نتایج بیشترین میزان کلروفیل a 11/09 میلیگرم در گرم)، کلروفیل b 7/86 میلیگرم در گرم) و کلروفیل کل۷/۸۲ میلیگرم در گرم) در برگ مربوط به عنصر بر در غلظت۰/۱ درصد بود و بیشترین میزان کارتنوئید ۵/۹۱ میلیگرم در گرم) برگ مربوط به تیمار شاهد بود