سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا خوش نظرپرشکوهی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
جعفر شهابی فر –

چکیده:

بر و روی به عنوان دوعنصرغذایی ضروری وکم مصرف نقش مهم و اساسی درکمیت و کیفیت محصولات کشاورزی ایفا می نمایند بر برای تکمیل غشای سلولی توسعه دیواره سلول تقسیم سلولی و توسعه آن حرکت گرده گل درکلاله لقاح و تشکیل میوه لازم بود و کمیود آن درخاکهای آهکی با بافت سبک و مواد آلی پایین به ویژه درتولیددانه های روغنی مشاهده شده است روی درفعل و انفعالات آنزیمی گیاه شرکت دارد از این رو درکمیت و کیفیت محصولات کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند این عنصر درساخت پروتئین و تولید بذرشرکت دارد به منظور تاثیر این دو عنصر برخصوصیات کمی و کیفی دورقم کلزا طرحی تحقیقاتی درقالب آزمایش اسپلیت فاکتوریل درپایه بلوکهای کامل تصادفی برروی دو رقم کلزا و با استفاده از ۹ تیمار کودی که درآن ارقام کلزا بنامهای SLMO46 Zarfam به عنوان سطوح اصل یو سه سطح بر صفرو۱۵و۳۰ کیلوگرم درهکتار اسید بوریک و سه سطح روی صفرو۲۵و۵۰ کیلوگرم درهکتار سولفات روی به عنوان سطوح فرعی درنظر گرفته شد درمحل ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد قزوین به مدت دوسال زراعی به مرحله اجرا درامد صفات مورد مطالعه درانی طرح شامل ارتفاع گیاه تعدادغلاف دربوته تعداددانه درغلاف وزن هزاردانه درصد روغن عملکرد روغن و عملکرد دانه بود.