سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا فراهانی – کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگ

چکیده:

شوری خاک و آب، رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش میدهد. به منظور بررسی جوانه زنی دو رقم زراعی جو تحت تاثیر تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور رقم (کارون در کویر و فصیح) و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) با سه تکرار انجام شد. از نمک کلرید سدیم برای ایجاد تنش شوری استفاده شد. نتایج ، شوری (صفر، ۵۰ آزمایشات نشان داد که ارقام مورد مطالعه از نظر مساحت ریشه چه و ساقه چه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. شوری در غلظت ۱۰۰ سبب کاهش معنی دار mM 50 مساحت ریشه چه و ساقه چه را به طور معنی داری کاهش داد و در غلظت بیش از mM بیش از .(P< درصد جوانه زنی شد. مقایسه میانگین صفات نشان دهنده برتری رقم فصیح در جوانه زنی در شرایط تنش شوری بود ( ۰