سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره حفیظی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد تابعی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
امید عاقلی – کارشناس ناظر بخش ثبت و گواهی بذر مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان رضوی
مرجان فولادکار – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در کشاورزی نوین استفاده از قارچ کش ها برای تیمار نمودن بذور بصورت گسترده ای کاربرد است. این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ضد عفونی بذر بر شاخص های قدرت بذر در دو رقم جو بهمن و ریحان در سال ۱۳۹۰ در شرایط آزمایشگاهی به مرحله اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار با ۵ سطح ضدعفونی (شاهد و ۰/۳ و ۰/۴۵ و ۰/۶ و ۰/۷۵) بر حسب ماده موثره انجام شد. در این آزمایش شاخص های درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و بنیه بذر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که اثرات سم بر روی شاخص های درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و بنیه بذر در سطح یک درصد (۰/۰۱≥P) و شاخص نسبت طول ریشه به طول ساقه چه در سطح پنج درصد (۰/۰۵≥P) معنی دار گردید. برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی و جلوگیری از کاهش بنیه بذر بهتر است در مصرف سم دقت کافی صورت گیرد تا با کمترین میزان سم مصرفی از شیوع بیماری نیز جلوگیری شود.