سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی قیصری – استادیار مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مهدی مجیدی – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعای اصفهان
سید مجید میر لطیفی – دانشیار مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عملکرد و شادابی گیاه تابعی از الگوی توسعه ریشه آن می باشد. با توسعه صفات ریشه در توده خاک جذب آب و مواد غذایی برای رشد گیاه فراهم می گردد و گیاه می تواند بهتر رشد و تمو کند. از آنجائیکه مدیریت آب آبیاری از مهمترین عوامل بر الگوی رفتاری صفات ریشه می باشد این تحقیق در تابستان سال ۱۳۸۹ به روی ریشه ذرت (Zea mays L.) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت پذیرفت. مقادیر تیمارهای آبیاری ۵۵ ،۷۰ ، ۸۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه بود. تیمار ۱۰۰نیاز آبی به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نمونه برداری از ریشه در مراحل ۶-۷ برگی ، ۱۲-۱۳ برگی تاسل دهی و شیری شدن دانه ها صورت پذیرفت . مساحت و وزن خشک و قطر ریشه در چهار مرحله مذکور اندازه گیری شد. در ضمن نسبت وزن ریشه به شاخه نیز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در برقراری ارتباط بین ادام هوایی و ریشه محاسبه گردید. مساحت ریشه در تیمار شاهد دارای بالاترین مقادیر بودند با افزایش آب آبیاری مقادیر آنها افزایش یافت. قطر ریشه نیز در تیمار شاهد دارای کمترین مقدار بود و با افزایش تنش افزایش می بافت تا بتواند سطح جذب بیشتری در ریشه ها فراهم نمایید و با اثر تخریبی تنش مقابله کند. با مقایسه میانگین اثر تیمارها مشاهده گشت اگر اندکی تنش آبی را در سطح ۵ درصد بپذیریم تفاوت معنی داری بین تیمار ۸۵ و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه وجود ندارد و می توان به منظور استفاده بهینه از منابع اب از تیمار ۷۰ درصد نیاز آبی استفاده گردد.