سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین چراغی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ناصر ماهری سیس – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

این تحقیق برروی ۷۸ راس گاو شیری نژاد هولشتاین در سه گروه تیماری (گاوهای سالم آبستن و گاوهای غیر آبستن مبتلا به کیست تخمدانی و گاوهای غیرآبستن مبتلا به تکرر فحلی ) ازحیث تاثیرمتابولیت های پروتئین و اوره در قالب طرح باید کاملا تصادفی نامتعادل در مدت ۱۰ ماه انجام گرفت .در این پژوهش نمونه های خونی اخذ شده ازدامها با استفاده از تست متابولیک پروفایل مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج آزمایشات با استفاده از نرم افزارهای آماری Excel و MSTATC تجزیه و تحلیل گردیدند .نتایج حاصل از طرح نشان داد که : از نظر سطح پروتئین خون بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری وجود دارد ( p<0.01 ) . و میزان پروتئین خون دامهای مبتلا به کیست تخمدانی و تکرر فحلی در مقایسه با دامهای سالم در سطح پائین تری قرار داشت . همچنین میزان اوره خون در بین گروه های آزمایشی , اختلاف معنی داری نشان داد ( p<0.01 ) . لیکن اوره خون گروه شاهد ( سالم ) کمتر از دامهای مبتلا به اختلالات تولید مثلی بود . با بررسیهای به عمل آمده فوق مشخص میگردد که عوامل متابولیک و تغذیه ای نقش عمده ای در موفقیت تولید مثلی گله به عهده داشته و باید در برنامه های مدیریت تغذیه وتولید مثل گله مد نظر قرارگیرند