سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف مطا لعه حاضر بررسی چگونگی تأثیر سرمایه گذاری تحقیقات ی، تجهیزی و غیر تجهیزی و همچنین اشتغال کشاورزی بر ارزش افزوده در این بخش می باشد . دوره مورد مطالعه شامل سالهای ۱۳۵۰ -۱۳۸۴ می باشد . برای دستیابی به هدف فوق از الگوی خود توضیح با وقفه ها ی گسترده ) ARDL) استفاده شد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با یک درصد افزایش در اشتغال کشاورزی، ارزش افزوده این بخش ۰/۲۰ درصد کاهش می یابد، در حالیکه با همین میزان افزایش در مقدار سرمایه گذاری تحقیقات، تجهیزی و غیر تجهیزی در بخش کشاورزی به ترتیب به میزان ۰/۰۵ ، ۰/۱۰ و ۰/۱۸ درصد بر ارزش افزوده این بخش اضافه می شود . یافته های الگوی تصحیح خطا نیز بیانگر سرعت کم تعدیل در بخش کشاورزی است