سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه قادری – دانشگاه پیام نورسقز
صلاح الدین قادری –
سیدکریم قادرزاده –

چکیده:

نوسانات قیمتی دربازار معاملات مسکن به عنوان یکی ازبازارهای فعال درکشورهمواره باعث توجه سرمایه گذاران و دارندگان سرمایه های راکد به این بخش بوده است دراین تحقیق تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی درمعاملات مسکن به عنوان بازاری جایگزین برعملکرد بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است این تحقیق به بررسی ایستایی متغیرهای شاخص کل بورس شاخص قیمت و بازده نقدی شاخص بازده نقدی شاخص بازده مالی شاخص صنعت دربورس اوراق بهاردار تهران و سرمایه گذاری بخش خصوصی دربخش مسکن که بهصورت سالانه وب رای دوره زمانی سالهای ۷۷الی۸۶ جمع آوری شده ازطریق ازمون ریشه واحد دیکی فولر پرداخته و پس از آن وجود یا عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را از طریق ازمون همگرایی می آزماید باتوجهب ه نتایج بدست امده مشخص شد که رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری بخش خصوصی درمسکن و شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل قیمت و بازده نقدی شاخص بازده نقدی سهام شاخص کل صنعت و شاخص مالی شاخص کل بورس اوراق بهاردار وجود دارد.