سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان
محسن عارف نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه اصفها
فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو

چکیده:

امروزه در علوم وابسته به سلامتی به طور اعم و در روانشناسی به طور خاص رویکرد جدیدی در حال شکل گیری وگسترش است. در این دیدگاه، تمرکز علمی بر روی سلامتی و روانشناسی مثبت گرا از جمله سرمایه های روانشناختی و بهزیستی روانشناختی می باشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری تاثیر سرمایه های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف RSPWB و پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز PCQ‐۲۴ استفاده شد.با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amos فرضیه تحقیق که شامل تاثیر سرمایه های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی می باشد در سطح اطمینان ۹۵ % مورد تایید قرار گرفت.