سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نظام الدین رحیمیان – استادیار حسابداری، مرکز آموزش عالی رجا
داو خان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
الهه معزز – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
نیکو نسبتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مرکز آموزش عالی رجا

چکیده:

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری و بهبود عملکرد شرکتها ست. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله، برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و نمونه انتخابی شامل ۲۴ شرکت می باشد. نتایج حاصل ازآزمون این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا( روش حداقل مربعات) حاکی از این است که بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنایع خودرو سازی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنیننتایج تحقیق نشان می دهد که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده، دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مالی شرکت های نمونه می باشند و میان سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های نمونه ارتباط معنی داری وجود ندارد