سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

قدرت الله طالب نیا – استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
داود خان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
الهه معزز ملاقاسم – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری
محمد نیکونسبتی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری وحفظ مزیت رقابتی شرکت هام یباشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالیشرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد.در این مقاله، برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سا لهای ۱۳۸۴ تا۱۳۸۸ و نمونه انتخابی شامل ۱۲ شرکت م یباشد. پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا ( روش حداقل مربعات ) استفاده شده است .نتایج حاصل حاکی از این است که بین سرمایه فکری با ارزش بازارو عملکرد مالی شرک تهای فعال در صنعت سیمان ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان م یدهد که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه بکارگرفته شده، دارایبیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت های فعال در صنایع سیمان م یباشد