سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پروانه حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرج اله رحیمی –
شمس الله جعفری نیا – دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

هدف اساسی پژوهش حاضربررسی تاثیر سرمایه فکری برنوآوری سازمانی درشرکت فولاد خوزستان است جامعه آماری این پژوهش را ۱۴۰۰ کارمند رسمی شرکت فولاد خوزستان تشکیل میدهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۳۰۲ نفرازکارمندان براساس فرمول کوکران انتخاب شدند روش پژوهشی حاضر براساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی می باشد ازنظر ارتباط بین متغیرها ازنوع تحقیقات علی و مبتنی برمدل معادلات ساختاری است ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه است که به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها ازروش الفای کرونباخ با استفاده ازنرم افزار SPSS,LISREL استفاده شد نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان داد که انواع مختلف سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری برنوآوری سازمانی و ابعاد آن دارد و باتوجه به نتایج تحلیل همبستگی می توان گفت که بین تمام متغیرهای تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.