سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – استاددانشگاه اصفهان
نادیا افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
آسیه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

باورود سازمان ها به اقتصادمبتنی بردانش دانش و به تبع آن دارایی های نامشهود به عنوان یکی ازمهمترین مزیت های رقابتی درسازمان ها محسوب میگردد امروزه نحوه استفاده ازدارایی های نامشهود تاثیر بسیارمهمی درموفقیت و بقای سازمان ها دارد این امرموجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان یکدارایی نامشهوددرپژوهشها و مطالعات دانشگاهی شده است این پژوهش به بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری ارتباطی انسانی ساختاری برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد داده های مورد مطالعه مربوط به سال مالی ۱۳۸۹ است و با استفاده ازنرم افزارهای Spss Excel تجزیه و تحلیل گردید نتایج برپایه داده های جمع آوری شده نشان داد که سرمایه فکری شامل سه بعد برعملکرد مالی سازمان ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.