سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

پرستو کریمی – کارشناس ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

چکیده:

سرمایهی انسانی نقش مهمی را در رشد اقتصادی بازی میکند . تئوریهای مختلف رشد به صورت معنیداری نقش سرمایه انسانی را برای رشد ارائه میدهد . در ادبیات اقتصاد مفهوم سرمایه انسانی به وسیله آموزش، بهداشت، تعلیموتربیت، مهاجرت و سایر سرمایهگذاریهایی که بهرهوری را افزایش میدهد تعریف شده است. اگرچه اقتصاددانان رشد، سرمایه انسانی را در مطالعات رشد ترکیب کردهاند اما بیشتر به تجزیه وتحلیل اثر آموزش روی رشد پرداختهاند و نقشبهداشت و سلامت در رشد اقتصادی را نادیده گرفتهاند و تنها در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینه رابطه بین بهداشت و رشد اقتصادی صورت گرفته است.بررسی رابطه بین سرمایه انسانی بهداشت و نرخ رشد درآمد به چند دلیل موضوع جالب توجه و مهمی برای مطالعه و تحقیق میباشد. ابتدا نسبت درآمد ملی صرف شده روی مخارج بهداشتی تمایل به افزایش دارد. دوم اینکه لازم استمکانیزمهایی را بررسی کنیم که از طریق آن مخارج بهداشتی و سلامت روی رشد درآمد اثر میگذارد و بدین وسیله کارایی چنین مخارجی را افزایش میدهد. سوم از آنجایی که بهداشت و سلامت به عنوان شاخص رفاه یک ملت محسوبمیگردد ازاینرو دستیابی به ذخیره بالایی از بهداشت یک جنبه مهم از توسعه اقتصادی محسوب میگردد ) ۱(. نهایتابررسی رابطه بین سرمایه گذاری در بهداشت و مخارج سایر بخشهای اقتصادی، مانند سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی،مهم و ضروری میباشد برای این که آزمون کنیم که آیا سرمایه گذاری در بهداشت مکمل یا جایگزینی برای این مخارجهست یا نه. از سویی جداسازی وگسترش هرچه بیشتر عوامل موثر بررشد اقتصادی میتواند از تحلیلهای نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل موثر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق ترسازد و از سویی دیگر، روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشت و رشد اقتصادی میتواند به نوعی در ترسیم سیاستهای کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر، موثر باشد. سرمایه گذاری در بهداشت و سلامت موضوعی فراتر از حوزه بهداشت و درمان است. سلامت، از جمله مفاهیمی است که در زیر مجموعه مباحثرفاهی تعریف می شود که مجموعه ای از شاخص های اقتصادی ، اجتماعی ) توسعه انسانی ( است و تحقق سایر شاخص های توسعه ، ارتباط تنگاتنگی با شاخص سلامتی دارد و پیشرفت، توسعه و رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری در سلامت بدست نخواهد آمد.