سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه عبدالهی – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
محمدرضا نادری درباغشاهی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
حسین زینلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
امیرحسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

وجود خواب برای گیاهان دارویی، یک صفت نامطلوب محسوب میشود که به نحوی باید آن را برطر ف نمود . گیاه هندوانه ابوجهل علیالرغم دارا بودن خواص دارویی قا لب توجه، دارای خواب بذر میباشد. به منظور بررسی اثر تیمارهای سرمادهی در رفع خواب بذور هندوانه ابوجهل، آزمایشی با ۶ تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار به صورت آزمایشگاهی در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان در پاییز ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارهای استفاده شده در این آزمایش شامل تیمار شاهد، سرمادهی ۲ هفته، ۴ هفته، ۶ هفته، ۸ هفته و ۱۰ هفته بود. صفاتی که مورد ارزیابی و اندازهگیری قرار گرفته شد عبارت بودند از: درصد جوانهزنی، سرعتجوانه زنی، میانگین طول ریشهچه، میانگین طول ساقهچه، وزن تر ریشهچه، وزن تر ساقهچه، وزن خشک ریشهچه، وزن خشک ساقهچه و ضریب آلومتریک. نتایج نشان داد تمام تیمارهای به کار رفته در این آزمایش اثر مثبتی بر شکستن خواب داشتند و تیمار ۶ هفته سرمادهی بالاترین میزان درصد جوانهزنی ، سرعت جوانهزنی ،وزن تر ریشهچه و وزن خشک ریشهچه را موجب گردید. همچ ی نن به نظر میرسد که بذور هندوانه ابوجهل جزء بذور سخت بوده و احتمالاً خواب آن از نوع القایی و مربوط به پوسته بذر است.