سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثمانه لواسانی – کارشناس
اکرم غفاری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مشخصات مهم محصولات کشاورزی حساسیت در مقابل آسیب و خسارت است که به مقاومت و خواص بیولوژیکی آنها بستگی دارد. مشخصه های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم های درجه بندی، جابه جایی، فراوری، بسته بندی و …. می باشند. در این تحقیق برای تعیین خصوصیات مکانیکی بافت و هسته زیتون ( نیرو و انرژی بیشینه، تغییر شکل بیشینه، چغرمگی و میزان سفتی)، از دستگاه آزمون مواد (کشش-فشار SMT5) بر روی دو رقم متداول میوه زیتون (ماری و روغنی) در سه سطح سرعت بارگذاری (۲۵ و ۵۰ و ۷۵ میلیمتر بر دقیقه) استفاده شد. نتایج آزمون فشاری و استخراج خواص مقاومتی نشان داد که نوع رقم، اثرمعنی داری در نیرو و انرژی بیشینه بافت و هسته زیتون در سطح احتمال ۱% و در چغرمگی در سطح احتمال ۵% دارد. اثر سرعت بارگذاری بر نیروی بیشینه در سطح احتمال ۱% و در انرژی بیشینه در سطح احتمال ۵% بر بافت و هسته ی میوه زیتون معنی دار شد که این رفتار نشان دهنده ی سختی میوه های زیتون در سرعتهای بالاتر است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری میزان نیرو و انرژی بیشینه افزایش می یابد. بیشترین مقدار انرژی بیشینه برای بافت و هسته ی رقم روغنی و به ترتیب (۹۸/۹۴ و ۴۰۵/۸۵۷ میلی ژول) به دست آمد. آمد. بیشترین چغرمگی هسته زیتون در سرعت بارگذاری ۷۵ میلیمتر بر دقیقه با مقدار ۰/۲۲۸ میلی ژول بر میلمتر مکعب به دست آمد. رابطه ی رگرسیونی بین سرعت بارگذاری و انرژی بیشینه با ضریب تبیین بالا (فرمول در متن اصلی مقاله) نشان داد که با استفاده از سرعت بارگذاری می توان میزان انرژی مصرفی برای بافت میوه زیتون را پیش بینی کرد.