سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سمیرا خرسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی.ملایر_انتهای خیابان شهید رجایی مجتم
حمزه امیری – استاد یار گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان

چکیده:

امروزه بررسی آثار فلزات سنگین در گیاهان،از جمله حبوبات ازحیث فیزیولو ژی،بیوشیمی،مولکولی،سلولی ،ژنتیکی وسایر موارد واجد اهمیت وتوجه بسزاست چرا که حبوبات بعد از غلات نقش اساسی در تامین غذای انسانداشته ودار سرب به عنوان خطرناک ترین فلز سنگین آلاینده محیط زیست به طرق مختلف وارد محیط زیست میشود (eak et al,( 1999 واثرات مضری بر رشد و متابولیسم گیاه بر جا می گذارد ( ۲۰۰۳ (Kupra&Gesdes دراین پژوهش اثر سمی سرب ونیز اثرات توام مس وسالیسیلیک اسید روی جوانه زنی گیاه ماش Vigna radiata. پرتو و گوهرمورد بررسی قرار گرفت.باتوجه به نتایج به دست آمده درصدو سرعت جوانه زنی در هر دو رقم تحت تیمارهای مختلف نیترات سرب ۱۲۳۴ میلی مول بر لیتر ) نسبت به شاهد به صورت معنی داری(P<( 0.01 کاهش یافت.درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو رقم تحت تیمار سالیسیلیک اسید ۱۰ میکرو مولار نسبت به شاهد افزایش نشان داد. کاربرد توأم سالیسیلیک اسید و سولفات مس سرعت و درصد جوانه زنی بذرهارا نسبت به ش اهد کاهش و نسبت به تیمار مس در هر دو رقم در غلظت های مختلف سرب افزایش داد P<( 0.01به این ترتیب سالیسیلیک اسیددرهر دو رقم نقش تعدیل کننده ای راازخود نشان داد.