سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازیلا نیاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرم
کیان آقاعباسی –
سپیده قطب زاده کرمانی –
امین باقی زاده – عضو هیات علمی مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کر

چکیده:

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش آلودگیهای زیست محیطی، خاکهای آلوده به فلزات سنگین مشکلات بزرگی را در سرتا سر جهان ایجاد کرده اند. از این روی گیاه پالایی مورد توجه واقع شده‌است. در این بررسی بذور رقم الیت کلزا با استفاده از الکل‌اتیلیک ۹۶ % و هیپوکلرید‌سدیم ۳ درصد ضدعفونی گشته و بذرها درون پتری دیش های ۹ سانتیمتری، روی محیط MS حاوی کلرید سرب با غلظت های صفر به عنوان شاهد، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میکرومولار کشت گردیدند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت. بذور به مدت ۱۰ روز در ژرمیناتور با دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طول روز ۱۶ ساعت و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدند. یافته ها نشان داد که افزایش غلظت سرب کاهش معنی داری در درصد جوانه‌زنی نداشته اما باعث کاهش رشد طولی ریشه می‌شود. طول اندام هوایی تغییرات کمتری را نشان می‌دهد. مقدار کلروفیل a ، b و کلروفیل کل، وزن خشک و تر با افزایش غلظت سرب در سطح ۵ درصد (۰۵/۰ > P )کاهش معنی داری را نشان می‌دهد. مقدار قند نیز با افزایش غلظت سرب افزایش می یابد، که بیانگر تأثیر بر مکانیسمهای مقاومت در گیاه است. مقایسه میزان جذب سرب بین شاهد و تیمارهای مختلف افزایش در مقدار سرب را نشان داد