سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید دوست محمدی – استادیار بخش مهندسی مواد و متالوژی و پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شه

چکیده:

آخال آلومینا کلسیمی ترکیبی ازاکسیدهای آلومینیوم و کلسیم با نسبت مشخص استویکیومتری است که درفرایند فولادسازی به وجود می آیند یکی از منابع مهم تامین کلسیم درفولاد مذاب سرباره است کلسیم سرباره با اضافه شدن به اکسید آلومینیم درفولاد مذاب طی یک فرایند احیا سبب تشکیل این نوع متداول از آخال می گردد از انجا که آخال کلسیم آلومینایی باترکیب شیمیایی گوناگون درفولادها یافت می شود خواص نهایی فولاد با توجه به فازهای این آخال می تواند دچار تغییر گردد از این رو تعیین فازهای آخال کلسیم آلومینایی درفولاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است درمطالعه حاضر تاثیر میزان اکسید کلسیم موجود درسرباره برفازهای مختلف این نوع متداول از آخال با استفاده از مدلسازی و محاسبات ترمودینامیکی تعیین شده است نتایج بدست آمده نشان داد که کلسیم محلول در فولاد مذاب حتی با اکتیویته بسیارکم سبب ایجاد آخال کلسیم آلومینایی میگردد.