سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مددی – عضو هیأت علم یگروه محیط زیست، دانشکده منایع طبیعی،دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
محمدرضا اشرف زاده – عضو هیأت علم یگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

در این مطالعه ۳۱ پارامتر هیدرولوژیکی با عنوان شاخ صهای تغییر هیدولوژیکی IHA) در پنج گروه آماری شامل میزان آبدهی ماهانه، میزان و تداوم حداکثرها و حداق لهای سالانه، زمان بندی شرایط آبی سالانه، فراوانی و تداوم ضرب آهن گهایجریان رودخانه، و نرخ تغییرات شرایط آبی در ایستگاه آبسنجی پای پل، برای ارزیابی تغییر جریان آبدهی رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه استفاده شده است. جهت بررسی پیامد ناشی از تغییرات دبی بر اثر احداث سد کرخه بر مناطق کناررودیپناهگاه حیات وحش کرخه، تاثیر تغییر رژیم آبدهی بر ۸ متریک سیمای سرزمین در حریم ۵۰ متری رودخانه کرخه در داخلپناهگاه حیات وحش کرخه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان م یدهد که با تغییر شرایط هیدرولوژیکی پایین دست سد کرخه بر اثر احداث سد ، این تغییر فرایند در ساختار سیمای سرزمین حاشیه رودخانه تاثیر داشته و منجر به بروز پدیده تجزیه شدگیFragmentation) در الگوی پوشش درختزاری در حاشیه رودخانه کرخه شده است. در نتیجه م یتوان بیان کرد که در اکوسیستم رودخانه کرخه فرایندهای هیدرولوژیکی و الگوهای ساختاری سیمای سرزمین در حاشیه رودخانه دارای کنش متقابل بوده و ارتباط مستقیم یبا یکدیگر دارند. لذا جهت حفظ شرایط اکولوژیکی در پایین دست رودخانه کرخه مدیریت منابعآب باید به گون های صورت پذیرد تا مقادیر سالانه هر یک از شاخ صهای هیدرولوژیکی رودخانه کرخه تا حد امکان در دامنه تغییرات طبیعی آنها در دوره پیش از احداث سد واقع شود.