سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا شاعری کریمی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
الهام یاری پیلمبرایی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
مهدی یاسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

با افزایش جمعیت جهانی تقاضای انسانی برای تامین آب شیرین ادامه دارد در تلاش برای مدیریت آب جهت تامین نیازهای بشری نیازهای اکوسیستم ها و گونه های اب شیرین تا حد زیادی نادیده گرفته شده است که این امر پیامدهای فاجعه امیزی به همراه داشته است حفظ تغییر پذیری طبیعی هیدرولوژیکی در حفاظت از زیستگاه رودخانه ای و یکپارچگی اکوسیستم رودخانه ای ضروری است رژیم های هیدرولوژیکی نقش مهمی در ساختار تنوع زیستی سیستمهای رودخانه ای بازی می کنند از این رو تغییرات در رژیم های جریان می تواند بسیاری از این ویژگی های زیستگاه را تغییر دهد و به پیوستگی اکوسیستم آسیب رساند در این مطالعه با استفاده نرم افزار IHA اثرات سد شهرچای برروی رودخانه شهرچای در ایستگاه هیدرومتری بند ارومیه مورد بررسی قرارگرفت و نیاز آب زیست محیطی این رودخانه با استفاده از روش محدوده تغییر پذیری RVA ارزیابی و نتایج با دیگر روشهای هیدرولوژیکی مقایسه گردید.