سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی ارجمند – استادیاردانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
مجید زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی

چکیده:

ستونهای سنگی یکی ازروشهای موثربهبود خواص مقاومتی خاکهای سست هستند دراین تحقیق بانرم افزار پلکسیس سه بعدی به مدلسازی و بررسی تاثیر ستونهای سنگی درافزایش ظرفیت باربری شالوده های سطحی ساختمانهایی با ارتفاع متوسط پرداخته شده است شرایط مسئله بصورت زهکشی شده درنظر گفته شده و بارگذاری بصورت استاتیک بوده است بااستفاده ازتحلیل پارامتریک تاثیر عوامل مختلف مانند ارتفاع ستونها قطرستونها فاصله مرکز به مرکز ستونها ازهم و چیدمان ستونها برروی رفتارستون سنگی مورد بررسی قرارگرفت برای نسبت مساحت اصلاح شده ۲۰درصد بهبودظرفیت باربری تاحدود ۶۰درصد ممکن است و باافزایش نسبت ارتفاع به قطر به دلیل تقویت خاک ضعیف ظرفیت باربری افزایش می یابد ستونهای سنگی بانفوذناقص l/d<5 درمقیاس واقعی عملکرد زیادی دربهبود ظرفیت باربری ندارند همچنین با افزایش فاصلهمرکز به مرکز ستونها ظرفیت باربری بطور چشمگیر کاهش می یابد