سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جعفر بیک زاد – دکترای تخصصی مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
سریه صدقی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
رسول رنجبریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک های رهبری تحول آفرین، عدم مداخله و تبادلی مدیران بر میزان کارآفرینی سازمانی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی منطقه ۱۳ میباشد. برای این منظور رهبری تحول آفرین عدم مداخله و تبادلی مدیران بر اساس نظریه بس و آوولیو و کارآفرینی سازمانی براساس نظریه کاون تعریف گردیده است. جامعهی آماری پژوهش حاضر روسا، معاونین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ میباشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، دوپرسشنامه؛ پرسشنامه رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله بس و آوو لیو که شامل ۳۶ سؤال و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی نظریه کاون که شامل ۲۵ سوال می باشد. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری است. به دلیل استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تایید است و برای برآورد پایایی پرسشنامه ها ازآزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی پرسشنامه رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی به ترتیب ۰/۸۹۱ ،۰/۹۵۵ به دست آمد. اطلاعات حاصل از جمعآوری پرسشنامه ها، تلخیص و طبقهبندی شد و با استفاده از روش آماری توصیفی و استنباطی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیهها از آزمون پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده شد.نتایج حاصل بیانگر آن است سبک های رهبری تحول آفرین، عدم مداخله و تبادلی مدیران بر میزان کارآفرینی سازمانی آنان مؤثر است.