سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان امیری مقدم – نویسنده مسول, کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی , پژوهشگر مرکز تحقیق
رضا دهنویه – رئیس مرکز رشد فناوری های سلامت, عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رس

چکیده:

در حوزه مصرف با سبک های زندگی افراد مصرف کننده ای سر و کار داریم که هر یک از آنها بر طیف وسیعی از افراد جامعه تاثیر دارند واگر با فرهنگ سازی, شیوه زندگی زنان را به سوی مصرف صحیح سوق دهیم, می توان بستری مناسب برای تحقق شکوفایی و خودکفایی اقتصادی فراهم آوریم. بیان مسئله: ترویج فرهنگ صحیح مصرف؛ موضوع مهم پیش روی برنامه ریزان, سیاستگذاران و دولت می باشد در این حوزه روند رشد, شکوفایی و خودکفایی اقتصادی مد نظر است که این امر با انتخاب سبک زندگی مناسب؛ الگوی مصرف درست و عدم اسراف و تبذیر تحقق می ابد.رویکرد اتخاذ شده: ۱۸ شهر کرمان تشکیل دادند. فرهنگ مصرف با توجه به چارچوب – این بررسی مطالعه ای توصیفی- مقطعی است. جامعه آن را زنان ۴۰ نظری سبک زندگی بوردیو مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه طبق فرمول کوکران ۳۸۳ نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته و تجزیه و تحلیل داده ها در ۱SPSS از طریق رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شد.با توجه به یافته های پژوهش موثرترین عوامل تشکیل دهنده سبک زندگی به ترتیب: سرمایه فرهنگی, سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی بودند. لذا در اولویت قرار دادن سرمایه فرهنگی امری ضروری در آموزش و ترویج سبک زندگی مناسب و مصرف درست و در نهایت شکوفایی اقتصادی خواهد بود