سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی پورحسینقلی هیر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت
یاسر عباءزاده – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر .
نرگس صادق زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.

چکیده:

سرمایه انسانی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین سرمایه های سازمانی نقش اساسی در موفقیت سازمان ها بازی می کند. سازمان ها نیز به دلیل مواجهه با تغییر و تحولات سریع محیط رقابتی، برای بقا و توسعه خود نیازمند پرورش نیروهای خلاق و توانمند هستند. یکی از مو لفه هها ی تاثیر گذار در پرورش این ویژگی در نیروی انسانی توجه به شیوه های مدیریت و رهبری مدیران سازمانی است. این شیوه هها زمینه بروز خلاق یه ت را فراهم می کنند و خلاقیت نیز موجب رشد سازمان و کارآفرینی سازمانی می شود. به عبارتی جرقه او یه کارآفرینی بها خلاق یه ت زده می شود، ازاینرو کارآفرینان با داشتن قوه خلاق، سرمایه های اصلی سازمان را تشکیل می دهند. نوشته حاضر با هدف دست یابی به تاثیر سبک رهبر ی در خلاقیت کارآفرینان، به بررسی تا یر سب رهبری تحو لگر ا در خلاقیت کارآفرینان سازمانی پرداختهه و در نهایت مدلی برای استفاده از این سب برای استفاده در سازمان ها به مدیران سازمانی پیشنهاد می کند