سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی پولادی – دانشجوی کارشناس ارشد شیلات
ارش حق شناس – کارشناس ارشد بومشناسی
پژمان فتحی – دانشجویان کارشناسی ارشد شیلات
فاطمه کیانی –

چکیده:

افزایش ورود نوترینت ها میت واند باعث افزایش سطح تولید شود که حاکی از افزایش میزان مواد الی دریک اکوسیستم درجهت غنای آن می باشد یوتریفیکاسیون به عنوان یک پدیده نسبتا جدید بوده که دانشمندان از آن به عنوان یک پدیده درحال پیشرفت یاد می کنند شاخصهای تروفی معمولا برای ارزیابی زیستی سلامت اکوسیستم های آبی بطور عمومی و خاص استفاده میشود دراین مقاله به منظور بررسی اثرسایت پرورش میگوی مند برمیزان تولید محیط پیرامون فاکتوره های نیترات نیتریت امونیاک فسفات کلروفیل a و اکسیژن محلول محاسبه و برای براورد تولید از شاخص TRIX استفاده شد ایستگاه های موردنظر همگیدرطبقه بسیاربالا قرار داشته و انالیز واریانس اختلاف معناداری بین آنها نشان نداد p=0/756 نتایج حاصله نشان داد که پساب خروجی از این مرکز پرورش میگو تاثیری برمیزان تولید محیط ندارد.